Všeobecné obchodné podmienky

 

Dodacie podmienky:

Po obdržaní objednávky,ktorá Vám bude spätne potvrdená PO-Pi od 7,00 hod-14,00 hod tovar Vám bude expedovaný do 48 hodín po obdržaní platby na účet spoločnosti poštou alebo obchodným zástupcom.

Balné a poštovné:

Spoločnosť si vyhradzuje právo vyúčtovať 4,00 EUR ako náklady spojené so zaslaním tovaru. Pri odbere tovaru nad 80,-EUR,doprava zdarma. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené tymito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami parfums.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.peknesviecky.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.peknesviecky.sk je spol. Floriplast s.r.o.. Miestom na uplatnenie reklamácii je sídlo predávajúceho Novozámocká 2, 945 01 Komárno.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci (dodávateľ) a na druhej strane kupujúci (spotrebiteľ), ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah (kupujúcim) dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka, alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (vyplnením objednávkového formuláru a jeho potvrdením vo formulári). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom bez výhrad súhlasí. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu (spotrebiteľovi) a predávajúcemu (dodávajúcemu) ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 01.07.2010. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Všetky tovarové ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho spolu s cenou dopravy (poštovného) je uvedená v potvrdení objednávky. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny predávaného tovaru. V prípade, ak si kupujúci zľavu uplatní v rozpore s pravidlami danej zľavy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy odmietnuť. V takom prípade informuje predávajúci informuje kupujúceho o neposkytnutí zľavy, kupujúci a predávajúci majú právo v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadne poskytovania, resp. neposkytovania zľavy od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie), alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Predávajúci je povinný odovzdať tovar prvému doručovateľovi najneskôr do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Poštovné a balné nie je súčasťou ceny a spravidla nie je zdarma. Ceny produktov sú konečné, avšak k ich cene sa spravidla pripočíta cena za dodanie tovaru doručovateľskou službou. Predávajúci dodáva svoje produkty spravidla prostredníctvom Slovenská pošta – doba dodania zásielky min. 7 prac. dni. V prípade, že pošta kupujúceho nezastihne na dodacej adrese, nechá v schránke kupujúceho oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 dní. Kupujúci sa zaväzuje v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke, v opačnom prípade sa zaväzuje predávajúcemu nahradiť škodu, ktorú spôsobil neprevzatím zásielky. V internetovom obchode predávajúceho môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu nasledovným spôsobom:
 • bankovým prevodom – po prijatí objednávky predávajúci kupujúcemu zašle číslo účtu a variabilný symbol
predávajúci odošle po prijatí platby tovar a súčasne informuje informuje kupujúceho o termíne dodania.

Záručná doba

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Reklamačné podmienky

Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia reklamácie musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
 • reklamovaný tovar je v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom (originálny obal tvoria POLYSTYRÉN, FÓLIA A KRABICA)
 • reklamovaný tovar nesmie javiť známky používania
 • je predložený nepotvrdený záručný list (výnimku tvorí veľká biela technika – záručný list potvrdí predávajúci v deň predaja, pripadne v deň odovzdania tovaru kupujúcemu, ak je odvoz tovaru zabezpečený predávajúcim) je predložený doklad o zaplatení
 • tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.).
Po rozbalení zakúpeného výrobku si kupujúci musí tovar dôkladne prehliadnuť, s cieľom zistiť mechanické poškodenie (škrabance, preliačeniny). Pri zistení závady je povinný, do 24 hodín od doručenia tovaru a zistenia mechanického poškodenia, uplatniť písomne reklamáciu u predávajúceho. Tovar zakúpený u predávajúceho a doručovaný kuriérom je kupujúci povinný prehliadnuť za prítomnosti doručovateľa a v prípade zistenia mechanického poškodenia je kupujúci oprávnený poškodený tovar neprevziať. Dodatočná reklamácia mechanického poškodenia, zistená po odchode doručovateľa nebude uznaná. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od zmluvy – v súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. V prípade odstúpena od kúpnej zmluvy podľa tohto ustanovenia znáša kúpujúci náklady poštovného a balného spojené s dodaním tovaru kupujúcemu a spojené s jeho vrátením predávajúcemu.
 • Kupujúci (spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
 • predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
 • lotérie a iné podobné hry.
Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia odstúpenia musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:
 • tovar je v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom (originálny obal tvoria najmä spravidla POLYSTYRÉN, FÓLIA A KRABICA)
 • tovar nesmie javiť známky používania (výnimku tvorí tovar, ktorý nemožno vyskúšať spôsobom, pri ktorom by sa na ňom neprejavili známky používania teda tovar, ktorý na preskúšanie potrebuje použitie materiálu a ktorý na ňom zanechá známky používania).
 • je predložený nepotvrdený záručný list
 • je predložený doklad o zaplatení, tovar je označený identifikačnými štítkami, ktoré nie sú kupujúcim odstránené (čiarové kódy, visačky)
 • tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste
  • fyzicky nepoškodený,
  • nepoškodený živelnou udalosťou,
  • neporušené plomby
  • atď